Tutvumine


Meie õigusbüroo on asutatud 14. märtsil 1989. aastal Alla Buldakova poolt kooperatiivi Õigusabi juures. Alates aastast 1993 töötab büroos Stanislav Buldakov ning alates 1995. aastast - Vladimir Buldakov. Käesoleval ajal on meie büroo osaühingu juriidilises staatuses. Kuni 2001. aasta maikuuni oli meie büroo asukohaks Tallinnas Tatari tn 42.

Teenused


Meie büroo saab Teid aidata ülesannete lahendamisel alljärgnevates õigusvaldkondades:

 • Esindame ja nõustame kliente äriõigusega seotud küsimustes. Näiteks:

  - äriühingute asutamised;

  - äriühingute ühinemised ja jagunemised, ümberkujundamised;

  - äriühingute lõpetamine, likvideerimismenetlused;

  - aktsionäride ja osanike vaidlused;

  - ettevõtte müük;

  - aktsiate ja osade müük.

 • Nõustamine perekonnaõiguse küsimustes. Näiteks:

  Abielulepingute projektide koostamine ja kehtivate lepingute analüüs.

  Klientide huvide esindamine ülalpidamisega (alimendid) seotud asjades.

  Klientide huvide esindamine abielu lahutamise ja abielu ühisvara jagamisega seotud asjades.

  Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud lapsega suhtlemise korraldamise ja tema eest ühise hoolitsemise lõpetamisega.

  Klientide huvide esindamine eestkostja määramisega seotud asjades.

  Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud põlvnemise tuvastamise ja perekonnaseisuaktide kannete vaidlustamisega.

  välismaalasega abiellumiseks vajalike kohtudokumentide vormistamine.

  Nõustame pärandiga seotud küsimustes. Näiteks:

  - aitame vaidlustada testamenti ja pärimislepingut;

  - aitame pärijate vahel jagada pärandvara;

  - anname nõu muudes pärimisega seotud küsimustes.

 • Esindame ja nõustame kliente tööõigusega seotud küsimustes. Näiteks:

  - töölepingute koostamisel ja sõlmimisel;

  - sõlmitud töölepingute analüüs ja kliendi huvide kaitsmine;

  - töövaidlustes kohtus ja töövaidluskomisjonis.

 • Esindame ja nõustame kliente lepingu- ja võlaõiguse valdkonnas. Näiteks:

  - lepinguprojektide koostamine ja lepingute analüüs;

  - kaebuste ja hagiavalduste koostamine lepingulisi suhteid puudutavate nõuete kohta;

  - esindame lepinguväliste võlasuhetega seotud küsimustes (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jm).

  - kliendi huvide esindamine kohtueelses ja kohtulikus menetluses.

 • Esindame ja nõustame kliente kõigis asjaõigustega seotud valdkondades. Näiteks:

  - kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;

  - kaas- või ühisomandi lõpetamine;

  - kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimine;

  - hüpoteekide ja pantidega seotud küsimused;

  - servituutide ja reaalkoormatistega seotud küsimused;

  - hoonestusõiguse seadmine;

  - ostueesõigus;

  - asjaõiguslike vaidluste lahendamine;

  - kliendi huvide esindamine kohtueelses ja kohtulikus menetluses.

 • Pakume abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

  - nõustamine täitemenetlust puudutavates küsimustes;

  - sissenõudjate või võlgnike huvide esindamine täitemenetluses;

  - kohtutäituri otsuste vaidlustamine.

 • Pakume abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

  - nõustame ja esindame kliente pankroti- või likvidatsioonimenetluses ja pankroti- või likvidatsioonimenetlusega seonduvates kohtuvaidlustes;

  - võlausaldajate huvide esindamine pankrotimenetluses;

  - võlgniku huvide esindamine pankrotimenetluses;

  - likvideerimismenetluse korraldamine.

 • Kaitseme kliente kõikides väärteoasjades, näiteks: liiklusväärteod; maksuväärteod; narkootiliste ainetega seotud väärteod; heakorraga seotud väärteod.

  Nõustamine väärteomenetlustega seotud küsimustes.

  Kaitsmine kohtueelse menetluse etapis ja esimese astme kohtus.

  Kaebuste koostamine.

 • Osutame teenuseid kriminaalõiguse valdkonnas alljärgneval viisil:

  - nõustamine kriminaalõigusega seotud küsimustes;

  - kahtlusaluse, süüdistatava ja kohtualuse huvide kaitsmine;

  - kannatanu, tsiviilhageja või -kostja huvide kaitsmine.

 • Pakume abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

  - korteriühistute ja mittetulundusühingute asutamised;

  - mittetulundusühingute lõpetamine, likvideerimismenetlused;

  - nõustamine korteriühistute ja mittetulundusühingute tegevuse, üldkoosolekute korraldamise ja otsuste tegemise küsimustes;

  - õigusabi vaidluste lahendamisel töövõtjatega;

  - ühistu sisedokumentide ja kolmandate isikutega lepingute vormistamine;

  - ühistu huvide esindamine kohtus.

Meie meeskond


Stanislav Buldakov
Stanislav Buldakov

Jurist, õigusbüroo partner. 1971. aastal lõpetas Kaasani Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Töötas prokuratuuriorganites, Tallinna Linna Taitevkomitee juriidilise osakonna juhatajana. Tööstaaž üle 45 aastat.

Alla Buldakova
Alla Buldakova

Jurist, õigusbüroo partner. Lõpetas 1971. aastal Kaasani Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Töötas advokaadina Tataarias, õiguskonsultandina ja kohtunikuna Eestis. Tööstaaž üle 45 aastat.

Vladimin Buldakov
Vladimir Buldakov

Jurist, õigusbüroo partner. Lõpetas Moskva Riikliku Sotsiaal Ülikooli õigusteaduse eriala. Tööstaaž üle 20 aastat.

Kontakt


Aadress

Kentmanni 18 — 30

10116 Tallinn

Estonia

Alla Buldakova

(+372) 6 443 319

(+372) 50 20 134

info@buldakov.ee

Vladimir Buldakov

(+372) 6 461 271

(+372) 56 907 137

vladimir@buldakov.ee

Stanislav Buldakov

(+372) 6 461 271

(+372) 50 14 974

info@buldakov.ee

Võtke ühendust